Algemene voorwaarden

https://www.marcelgieling.nl   Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten aangeboden door of gesloten met Kunsthandel Marcel Gieling
 • 2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt expliciet door Kunsthandel Marcel Gieling van de hand gewezen.
 • 4. De in de Nederlandse taal opgestelde algemene voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde algemene voorwaarden.
 • 5. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.
 • 6. Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring van Kunsthandel Marcel Gieling kan inhouden dat afstand wordt gedaan van rechten of rechtsmiddelen die Kunsthandel Marcel Gieling ter beschikking staan.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

Een koopovereenkomst tussen de koper en Kunsthandel Marcel Gieling komt pas dan tot stand wanneer Kunsthandel Marcel Gieling een aanbod van de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 - Koopprijzen en betaling

 • 1. De genoemde koopprijzen zijn in Euro en inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 2.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen de kosten van (internationale) verzending, retournering, in- en uitvoerrechten, verpakking en verzekering voor rekening van de koper.
 • 3. Kunsthandel Marcel Gieling accepteert geen contante betalingen. Betaling is alleen mogelijk per banktransfer.
 • 4. Betaling van de koopprijs dient uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.
 • 5. In geval de koper de koopprijs te laat voldoet, is de koper automatisch in verzuim en incassokosten verschuldigd. Kunsthandel Marcel Gieling stelt deze kosten vast op basis van de staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 4 - Levering

 • 1. Het kunstwerk wordt terstond na betaling aan koper geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 2. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt of laat ophalen.
 • 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het kunstwerk voor rekening van de koper van de levering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Kunsthandel Marcel Gieling behoudt zich het eigendom op het kunstwerk voor tot het moment van gehele betaling van de koopprijs door de koper. Tot het moment waarop de eigendom op koper overgaat, mag koper het kunstwerk niet verkopen/verhuren/verwerken/bewerken/ restaureren/bezwaren of anderszins inbreuk maken op het eigendomsrecht van Kunsthandel. Marcel Gieling

Artikel 6 - Garanties/Non-conformiteit/Ruilen/Ontbinding door koper

 • 1. Koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt (“as is”) en accepteert de eigenschappen die ten tijde van de totstandkoming van de koop redelijkerwijs bekend waren.
 • 2. De aard van het kunstwerk brengt met zich dat door voortschrijdend inzicht en ouderdom(skenmerken) de eigenschappen van het kunstwerk kunnen veranderen.
 • 3. Kunsthandel Marcel Gieling garandeert de authenticiteit van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de koopprijs of de vermelding van een bepaalde toeschrijving) is voorbehouden en behoudens wanneer voortschrijdend inzicht de authenticiteit van het kunstwerk onverhoopt aantast.
 • 4. Indien het kunstwerk niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper – op straffe van verval van recht –Kunsthandel Marcel Gieling hiervan binnen de betaaltermijn van 30 dagen of bij verborgen gebreken uiterlijk twee maanden na ontdekking op de hoogte te stellen, onder overlegging van één of meerdere deskundigenrapporten waaruit dit niet-beantwoorden blijkt.
 • 5. In geval zich een situatie als in artikel 6 lid 4 voordoet, en onder de voorwaarde dat het kunstwerk zich nog in dezelfde staat bevindt als op het moment van levering, kan koper de koopovereenkomst met instemming van Kunsthandel Marcel Gieling ontbinden, mits sprake is van zodanige verborgen gebreken of een zodanig onjuiste beschrijving, dat koper van de koop zou hebben afgezien als de juiste informatie hem ten tijde van de aankoop bekend was geweest, of in dat geval het Kunstvoorwerp slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht.
 • 6. Kunsthandel Marcel Gieling  restitueert onder geen beding een bedrag hoger dan de betaalde koopprijs aan de koper.

Artikel 7 - Opschorting en verrekening

Koper kan de op hem rustende verplichting jegens Kunsthandel Marcel Gieling niet schorten (in afwijking van afdeling 7 boek 6 BW) of verrekenen (in afwijking van afdeling 12 boek 6 BW).

Artikel 8 - Cliëntenonderzoek/Ontbinding door Kunsthandel Marcel Gieling

 • 1. Kunsthandel Marcel Gieling is op grond van de Richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om de persoonsgegevens (waaronder een kopie van het identificatiebewijs) van koper te verzamelen en om een cliëntenonderzoek naar koper uit te voeren.
 • 2. Kunsthandel Marcel Gieling mag de met koper gesloten overeenkomst ontbinden indien:
  a) Koper niet tijdig betaalt, direct na verval van de betaaltermijn; 
  b) Indien sprake is van (een verzoek tot) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van koper; 
  c) Koper (zijnde een rechtspersoon) wordt ontbonden; 
  d) Koper niet de juiste persoonsgegevens verstrekt, welke Kunsthandel Marcel Gieling nodig heeft voor het voldoen aan de op Kunsthandel Marcel Gieling rustende wettelijke administratieverplichtingen of voor het verrichten van op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht cliëntonderzoek;
  e) Kunsthandel Marcel Gieling op grond van de uitkomst van het onder d. genoemde cliëntonderzoek geen transacties met koper mag verrichten
  f) Force majeur kan een reden zijn voor ontbinding of vertraging aan de zijde van Kunsthandel. Marcel Gieling

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 • 1. Kunsthandel Marcel Gieling  is enkel aansprakelijk in geval van grove schuld en nalatigheid aan haar zijde in de nakoming van de (koop)overeenkomst en in het geval van non-conformiteit. Kunsthandel Marcel Gieling is enkel aansprakelijk tot maximaal het, in het kader van de tussen Kunsthandel Marcel Gieling en koper gesloten (koop)overeenkomst, bij koper in rekening gebrachte factuurbedrag Kunsthandel is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vermogensschade, gevolgschade en/of Marcel Gieling indirecte schade van koper, voor fysieke schade aan het kunstwerk of diefstal of voor vernietiging van het kunstwerk.
 • 2. Kunsthandel Marcel Gieling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte informatie.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Kunsthandel Marcel Gieling en koper en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • 2. Alle geschillen die tussen Kunsthandel Marcel Gieling en de koper mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Artikel 11 - Consumentenrecht

 • 1. Indien tussen Kunsthandel Marcel Gieling en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf (consument) een overeenkomst tot stand komt waarbij tot en met het moment van totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende: Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het kunstwerk door koper of een door koper aangewezen derde in ontvangst is genomen, is koper (consument) gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Kunsthandel Marcel Gieling
 • 2. Indien sprake is van consumentenkoop op afstand, gaat het risico voor het kunstwerk over op de koper, op het moment waarop de koper of een door de koper aangewezen derde het kunstwerk in ontvangst neemt.

Artikel 12 - Privacy

 • 1. Kunsthandel Marcel Gieling houdt rekening met de privacy van koper en verwerkt de persoonsgegevens van koper enkel binnen de grenzen van de wet. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacyreglement van Kunsthandel Marcel Gieling
 • 2 Kunsthandel Marcel Gieling wijst erop dat zij wettelijk verplicht is tot het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens van koper op grond van (onder andere) de Richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.